Έκδοση Αδείας Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Δικαιολογητικά για ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) σε

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/121-ι΄ από 5-8-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1710/19-8-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Αίτηση χορήγησης άδειας.

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου, έδρα της επιχείρησης, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και δραστηριότητες που θα παρέχει.

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο από Δ.Ο.Υ.

Να προκύπτει η επωνυμία, η έδρα και οι δραστηριότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1§1 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008.

3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους . Read more

Έκδοση Αδείας Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Αστυνομία)
  •  Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες απλές
  •  Μία (1) υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρώνεται Αστυνομία)
  •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο απο την Αστυνομία)
  •  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών “περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση” (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  •  Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  •  Ιαρτική γνωμάτευση απο ψυχίατρο που να γράφει ρητά οτι ο εξεταζόμενος δεν πάσχει απο οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών (σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο)
  • Ένα (1) παράβολο των 30 ευρώ υπέρ Δημοσίου
  •  Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 1 (Φ.Ε.Κ 664 απο 17-05-2010)
Νομοθεσία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΦΕΚ 209/Α’/8.10.2008

ΝΟΜΟΣ 3707/2008  Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.
ΝΟΜΟΣ 3707/2008

ΦΕΚ 209/Α’/8.10.2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α’), όπως τροπο­ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α’), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α’) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
Read more

Νομοθεσία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-09-2000
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1122

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση
:Ομήρου 8, 6ος όροφος
Ταχ. Κώδ. :105 64
Πληροφ
. :Κ. Λωσταράκου ΑΠΟΦΑΣΗ
Τηλ. :33.52.604-5
Fax : 33.52.617
ΘΕΜΑ : Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συγκροτήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κ. Δαφέρμο και τα μέλη κ.κ. Σ. Λύτρα, Ε. Κιουντούζη, Ν. Αλιβιζάτο, Π. Πάγκαλο, Α. Παπαχρίστου και Β. Παπαπετρόπουλο.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα της στις 7-9-2000, με την παρουσία της Γραμματέως κ. Κ. Καρβέλη.

Η Αρχή συζήτησε το θέμα των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και στην συνέχεια σύμφωνα με το αρθρ. 19 παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 εξέδωσε την παρακάτω οδηγία :

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Read more